•  
  •  

Hlavný kontrolór obce

Obec Dvorníky-Včeláre

HK 01 / 2016

Plán

  k o n t r o l n e j  č i n n o s t i  hlavnej kontrolórky obce Dvorníky-Včeláre

na II. polrok 2016.

Kontrolná činnosť miestnej kontrolórky bude vykonávaná podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh plánu kontrolnej činnosti na

II.polrok 2016 je predložený na základe § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení.

Kontrolná činnosť:

- kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce

- kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 31.12.2016

- kontrola hospodárenia v školskej jedálni pri MŠ a ZŠ

- kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácii obce

- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

Plnenie úloh HK:

- správy o výsledku kontrol (2x)

- vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce za rok 2017

- návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

- účasť na zasadnutiach OcZ

Ďalšia činnosť HK:

-výkon konkrétnej kontroly v prípade ak o to požiada obecné zastupiteľstvo na základe podnetov poslancov, občanov a z poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti

-spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov ( smerníc) a všeobecne záväzných nariadení.

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol, ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrené vykonať iné náhodné kontroly.

           

                                                                                                 Šmajdová Dana

                                                                                           hlavná kontrolórka obce

Dátum zverejnenia: 13.06.2016

Dátum schválenia: 15.07.2016

Obec Dvorníky-Včeláre

HK 01 / 2015

Plán

  k o n t r o l n e j  č i n n o s t i  hlavnej kontrolórky obce Dvorníky-Včeláre

na I. polrok 2016.

Kontrolná činnosť miestnej kontrolórky bude vykonávaná podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh plánu kontrolnej činnosti na

 I.polrok 2016 je predložený na základe § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení.

Kontrolná činnosť:

- kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce

- kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 31.03.2016

- kontrola vyúčtovania dotácii poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2015

- kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácii obce

- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

Plnenie úloh HK:

- správy o výsledku kontrol (2x)

- vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2015

- návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016

Ďalšia činnosť HK:

-výkon konkrétnej kontroly v prípade ak o to požiada obecné zastupiteľstvo na základe podnetov poslancov, občanov a z poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti

-spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov ( smerníc) a všeobecne záväzných nariadení.

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol, ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrené vykonať iné náhodné kontroly.

           

                                                                                                 Šmajdová Dana

                                                                                           hlavná kontrolórka obce

Hlavná kontrolórka: Dana Šmajdová

Účinnosť od: 01.12.2015

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár