Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  

Hlavný kontrolór obce


Obec Dvorníky - Včeláre

Plán

  k o n t r o l n e j  č i n n o s t i  hlavnej kontrolórky obce Dvorníky - Včeláre

na II. polrok 2022.

Kontrolná činnosť miestnej kontrolórky bude vykonávaná podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh plánu kontrolnej činnosti na

II. polrok 2021 je predložený na základe § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení.

Kontrolná činnosť:

- kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom  a majetkovými právami obce

- kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácii obce

- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

Plnenie úloh HK:

- vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce za rok 2023,2024,2025

- návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023

- účasť na zasadnutiach OZ

Ďalšia činnosť HK:

-výkon konkrétnej kontroly v prípade, ak o to požiada obecné zastupiteľstvo na základe podnetov poslancov, občanov a z poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti

-spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov ( smerníc) a všeobecne záväzných nariadení.

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol, ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrené vykonať iné náhodné kontroly.

           

                                                                                                 Šmajdová Dana

                                                                                           hlavná kontrolórka obce

Dátum zverejnenia: 10.05.2022

Dátum schválenia: 

Číslo uznesenia:    

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00-12:00  13:00-15:00
Utorok: 08:00-12:00
Streda: 08:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok: Zatvorené
Piatok: 08:00-12:00

Fotogaléria

Kalendár