Községi Hírek

HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS

 • Műanyagok
  nenaplánované
 • Kommunális
  nenaplánované
 • Elektromos hulladék
  nenaplánované
 • Papír
  nenaplánované
DVORNÍKY-VČELÁRE Počasie

ÖNKORMÁNYZATI REDELETEK

OBEC Dvorníky-Včeláre

Chotár obce Dvorníky bol osídlený už dávno, svedčí o tom viacero tu nájdených archeologický nálezov. Pri potoku sa našli dva kusy železnej trosky, pri hospodárskom dvore PD sa zistilo žiarové pohrebisko pilinskej a kyjatickej kultúry (163 hrobov bohatých na keramiku a bronzové ozdoby) a západne od obce na kopci Váradka boli objavené stopy osídlenia z obdobia pokročilého eneolitu a mladšej doby bronzovej, ako aj nálezy bolerázskej kultúrnej skupiny.

Dvorníky sú veľmi starou dedinou, prezrádza to aj názov obce. Dvorníci boli pôvodne kráľovskými poddanými spravovaní comesom, ktorí pracovali na kráľovských majetkoch. Podľa nich dostala obec názov, keď obyvatelia Dvorník boli dvorníkmi turnianskeho kráľovského predia, ale v 2. polovici 13. stor. majetky Turnianskeho hradu prechádzajú do rúk šľachtickej rodiny comesa Tekusa.