SlovenskýMagyarEnglish icon

Uznesenie vlády SR č. 207/2020 zo dňa 6.4.2020

 08.04.2020

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Uznesenie vlády SR číslo 207/2020 UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207 zo 6. apríla 2020

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
 
Uznesenie vlády SR číslo 207/2020  strana 1
 
 
 
 
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207 zo 6. apríla 2020
 
k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020
 
Číslo materiálu: 7435/2020 Predkladateľ:  predseda vlády, minister vnútra – predseda ústredného krízového štábu
Vláda
A. schvaľuje A.1. návrh na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády č. 114 z 15. marca 2020, zmeneného uznesením vlády č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády č. 169/2020 z 27. marca 2020;
B. obmedzuje B.1. podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002  o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59, toto obmedzenie sa nevzťahuje na: 1. obvyklú cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, 2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
 
Uznesenie vlády SR číslo 207/2020  strana 2
3. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta, 4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným, 5. pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, 6. cesty na pohreb blízkej osoby, 7. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta;
C. zakazuje C.1. podľa čl. 5 ods. 3 písm. h) ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti;
D. ukladá
predsedovi vlády
D.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bezodkladne
ministerke kultúry
D.2. zabezpečiť zverejnenie informácie o prijatí tohto uznesenia vládou Slovenskej republiky v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a odvysielanie informácie o obmedzeniach a zákazoch podľa tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska  bezodkladne
ministrovi vnútra
D.3. prijať opatrenia na koordináciu činnosti orgánov krízového riadenia a záchranných zložiek integrovaného záchranného systému pri riešení krízovej situácie vo vzťahu na vyhlásený núdzový stav bezodkladne
prednostom okresných úradov
D.4. realizovať opatrenia vyplývajúce z čl. 9 ods. 2 a ods. 3, a čl. 10 ods. 2 a ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
 
Uznesenie vlády SR číslo 207/2020  strana 3
 bezodkladne.
Vykonajú: predseda vlády  minister vnútra ministerka kultúry prednostovia okresných úradov
Na vedomie: prezidentka SR predseda Národnej rady SR


Zoznam aktualít: