SlovenskýMagyarEnglish icon

Grantový program

 01.07.2021

Nový grantový program Naša Turňa & Dvorníky prispeje na projekty angažovaných obyvateľov v celkovej sume 5000 eur Máte nápad, ako zlepšiť život vo vašej obci? Prihláste ho do grantového programu Naša Turňa & Dvorníky 2021 a získajte naň finančnú podporu. Obce Turňa nad Bodvou a Dvorníky - Včeláre v spolupráci s CRH (Slovensko) a.s., pripravili pilotný ročník nového grantového programu. Ten podporí projekty, ktoré skvalitňujú komunitný život obyvateľov týchto dvoch obcí. Detailné informácie k tomu, aké projekty budú podporené, kedy sa tak udeje a ako je potrebné postupovať nájdete v štatúte. Prihlasovanie pre žiadateľov o grant je otvorené od 1. júla do 31. júla 2021. Svoj nápad je potrebné prihlásiť cez formulár, ktorý nájdete na www.crh.egrant.sk. Viac informácií, ako aj štatút programu, nájdete na www.turnanadbodvou.sk alebo na www.dvornikyvcelare.sk alebo na www.crhprekomunity.sk. Vyhodnotenie podpory projektov bude vyhlásené v auguste 2021. Celková suma 5000 eur bude rozdelená medzi projekty oboch obcí tak, že v každej z nich budú rozdané granty v hodnote 2500 eur. Jeden projekt dostane finančnú podporu v maximálnej hodnote 500 eur. Angažovaní obyvatelia či občianske združenia a organizácie môžu prihlasovať najmä také projekty, ktoré prispejú ku kvalitnejšiemu životu komunít – napríklad vybavenie pre združenia, obnova športovísk alebo iných voľnočasových priestorov či environmentálne projekty. Preto ak viete, čo navyše by obyvatelia vašej obce uvítali, neváhajte tento plán prihlásiť.

                                                                                                                       

Grantový program Naša Turňa & Dvorníky 2021

Štatút

 1. Predmet

Spoločnosť CRH (Slovensko) a.s., a obce Turňa nad Bodvou a Dvorníky – Včeláre vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o podporu neziskových projektov v grantovom programe Naša Turňa & Dvorníky.

Cieľom grantového programu Naša Turňa & Dvorníky je prispieť k skvalitneniu života obyvateľov obcí Turňa nad Bodvou a Dvorníky – Včeláre, kde spoločnosť CRH (Slovensko) a.s., vedúci výrobca a dodávateľ stavebných materiálov na Slovensku, pôsobí a je jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov.

 1. Predkladatelia a projekty

O prostriedky z grantového programu Naša Turňa & Dvorníky sa môžu uchádzať skupiny občanov, mimovládne organizácie, verejné inštitúcie, školy, a pod. Prihlásené projekty môžu byt realizované iba v katastri obcí Turňa nad Bodvou a Dvorníky – Včeláre.

Dotácia z grantového programu Naša Turňa & Dvorníky bude udelená najlepším prihláseným projektom. Projekty by sa mali zameriavať najmä na oblasti ako sú:

Podpora komunít a komunitných aktivít:

 • rozvoj, ochrana a zlepšenie životného prostredia za účasti komunít a rozvoj komunitného života
 • obnova a zlepšenie verejných priestranstiev, parkov, ihrísk, verejných škôlok, škôl
 • obnova turistických chodníkov a cyklotrás
 • sadenie zelene
 • vytváranie príležitostí pre jednotlivé skupiny v rámci komunity (mamičky, seniori, nezamestnaní, postihnutí ľudia, ľudia v núdzi a pod.)

       Vzdelanie detí a mladých ľudí, získavanie zručností detí, mladých ľudí a dospelých

 • príprava detských táborov, kurzov, tréningov
 • edukačné aktivity pre deti
 • príprava a zabezpečenie rekvalifikačných kurzov
 • získavanie všeobecných zručností pre zlepšenie uplatnenia sa na trhu práce (písanie životopisu, tréningy komunikačných zručností a pod.)
 • aktivity zamerané na zlepšenie sociálnych zručností – kurzy finančnej gramotnosti, budovanie sociálnych, profesijných sietí, tréningy tzv. mäkkých zručností

       Aktívne využitie voľného času

 • rozvoj možností pre zmysluplné trávenie voľného času pre deti, mládež a dospelých
 • zavedenie športových, kultúrnych a umeleckých aktivít vedúcich k skvalitňovaniu života v obci
 • podpora prirodzeného pohybu bez dôrazu na výkon – nesúťažné športovanie

       Zdravie a podpora zdravého životného štýlu

 • projekty zamerané na získavanie zdravých návykov detí, mladých ľudí a dospelých
 • organizovanie besiedok, prednášok, kurzov, krúžkov varenia či iných foriem s praktickými ukážkami ako sa zdravo stravovať

Projekty majú obsahovať prvok aktívneho zapojenia detí, mladých ľudí, obyvateľov v produktívnom a/alebo seniorskom veku do ich plánovania, realizácie a hodnotenia.

Grantový program Naša Turňa & Dvorníky je určený na podporu neziskových projektov v obciach Turňa nad Bodvou a Dvorníky – Včeláre. Projekty komerčného charakteru alebo projekty smerujúce ku komerčným aktivitám nebudú podporené. Realizácia ocenených projektov musí prebehnúť do 31. decembra 2020.

3. Prihlasovanie projektov

Projekty je nutné predložiť prostredníctvom elektronického formulára crh.egrant.sk, ktorý je uvedený aj na stránke www.crhprekomunity.sk. Uzávierka pre príjem vypracovaných projektov je 31. júla 2021.

Predkladatelia projektov môžu požiadať o predbežnú konzultáciu svojich projektov. Na konzultácie je potrebné sa prihlásiť vopred u pani Alžbety Timárovej alebo Zuzany Markovič na tel. čísle 0911 151 271, 0904 742 983 alebo mailom na adrese alzbeta.timarova@sk.crh.com, zuzana.markovic@sk.crh.com.

4. Výška podpory

Spoločnosť CRH (Slovensko) a.s., a obce Turňa nad Bodvou a Dvorníky – Včeláre rozdelí medzi ocenené projekty grantového programu Naša Turňa & Dvorníky celkovú sumu 5 000 Eur, a to 2 500 Eur pre každú z uvedených obcí vo forme finančnej podpory. Maximálna výška finančnej podpory pre jeden ocenený projekt je 500 Eur.

5. Výber projektov

Zoznam ocenených projektov navrhuje Hodnotiaca komisia, ktorá sa skladá zo zástupcov obcí Turňa nad Bodvou a Dvorníky Včeláre a predstaviteľov spoločnosť CRH (Slovensko) a.s.. Pri výbere ocenených projektov budú mať najväčšiu váhu nasledujúce kritériá:

• kvalitatívna zmena, ktorú projekt prinesie priamym a nepriamym adresátom

• dlhodobý efekt projektu

• počet miestnych obyvateľov a inštitúcií zapojených do projektu (napríklad vo forme

dobrovoľníckej práce)

 • kvalita a podrobné vypracovanie navrhovaného projektu vrátane detailného rozpočtu.

6. Vyhlásenie výsledkov a poskytnutie podpory

Výsledky grantového programu Naša Turňa & Dvorníky, t.j. zoznam ocenených projektov, bude zverejnený na web stránke www.crhprekomunity.sk do konca augusta 2021.

Finančná podpora bude predkladateľom ocenených projektov poskytnutá najneskôr do 60 dní od podpísania zmluvy, najneskôr však do 30. 9. 2021.

7. Záverečné ustanovenia

Spoločnosť CRH (Slovensko) a.s., a obce Turňa nad Bodvou a Dvorníky – Včeláre si v prípade nepredvídaných udalostí vyhradzujú právo tento Štatút upraviť. O prípadných zmenách bude spoločnosť CRH (Slovensko) a.s., a obce Turňa nad Bodvou a Dvorníky – Včeláre informovať verejnosť prostredníctvom svojej internetovej stránky.

V Bratislave, 28.6.2021


Zoznam aktualít: