SlovenskýMagyarEnglish icon

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - 5.5.2020

 07.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 05.05.2020

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava
 
Číslo: OLP/3795/2020    Bratislava 05.05.2020  
 
 
 
Opatrenie  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  pri ohrození verejného zdravia  
 
 
   Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona č. 355/2007 Z. z.  tieto
 
opatrenia:
 
 
A) S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z., telovýchovnošportové zariadenia podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z., zariadenia starostlivosti o ľudské telo podľa § 23 zákona č. 355/2007 Z. z., zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z., fitness centrá, prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru; rekondičné pobyty.  Toto opatrenie neplatí pre:  1. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára,  
2
 
2. vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a spŕch, bez prítomnosti obecenstva, 3. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z., 4. prevádzky kaderníctiev, holičstiev, kozmetiky, manikúry, pedikúry, solárií, masáží (okrem mokrých procedúr – napr. hydromasáže),  5. vonkajších priestorov zoologických záhrad a botanických záhrad, s dodržaním odstupu ľudí od zvierat minimálne 2 metre, 6. vonkajšie turistické atrakcie, 7. múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.
 
B) S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby v stálych architektonických objektoch združujúcich viac ako 35 samostatných maloobchodných prevádzok alebo prevádzok poskytujúcich služby, okrem: 1. všetkých predajní potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste, 2. predajní drogérie,  3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne, 4. predajní novín a tlačovín, 5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií, 6. prevádzok telekomunikačných operátorov, 7. prevádzok verejného stravovania, 8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a  leasingových služieb, vrátane sprostredkovania týchto služieb, 9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb, 10. práčovní a čistiarní odevov, 11. prevádzok kľúčových služieb a opravy obuvi, 12. prevádzok kvetinárstiev.
 
C) S účinnosťou od 06. mája 2020  do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení: - vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami  (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa
3
 
nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov  v prevádzkach verejného stravovania, - pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, - zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m, - počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti, - na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť  oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu, - vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom, - zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.
 
Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: - zakazuje sa prítomnosť verejnosti vo vnútorných priestoroch týchto prevádzok, okrem návštev hygienických zariadení prevádzky, - otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa obmedzujú na hodiny od 6:00 hod. do 20:00 hod., - medzi stolmi vo vonkajších priestoroch musia byť zachované odstupy minimálne 2 m, - za jedným stolom môžu byť prítomné iba 2 osoby, alebo rodičia s deťmi, - vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane  úchopových častí stoličiek a kresiel), - obsluhujúci personál terasy používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonáva dezinfekciu rúk, - hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, - zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk), - vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.
 
 Prevádzky ubytovacích zariadení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: - zakazuje sa prevádzka wellness centier, fitness centier, bazénov a iných vnútorných priestorov voľnočasových aktivít v priestoroch ubytovacích zariadení, - zakazuje sa podávať pokrmy a nápoje vo vnútorných priestoroch ubytovacích zariadení, s výnimkou donášky na izbu, - ubytovávať zákazníkov iba v ubytovacích priestoroch so samostatnou kúpeľňou a WC,
4
 
- zachovať časový odstup medzi ubytovaním zákazníkov do tých istých ubytovacích priestorov minimálne 24 hodín.
 
Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: - vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka), - cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách, maximálne dve osoby s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami, - zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi, - po každom zákazníkovi absolvovať prestávku minimálne 15 minút, - vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom, - klimatizácia v priestore pre zákazníka musí byť vypnutá.
 
Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: - zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka, okrem zamestnancov solárií, sú povinní pri svojej činnosti používať ochranný štít tváre, - upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy), - dezinfekciu vykonávať po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom, - ochrana dýchacích ciest sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov).
 
Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: - výučbu vykonávať dištančnou formou, - vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka), - praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora, - po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden účastník kurzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom, - medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka v trvaní najmenej 15 minút.
5
 
Prevádzky knižníc sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: - zaistiť, aby pracovníci knižnice nosili pri kontakte s knihami a obdobnými predmetmi rukavice, - po vrátení knihy sa odporúča ju odložiť a ďalšia manipulácia s ňou bude možná až po uplynutí 24 hodín.
 
D) S účinnosťou od 06. mája 2020  do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby a zároveň sa pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň). Tieto povinnosti sa nevzťahujú na: 1. prevádzky veterinárnych ambulancií, 2. verejné lekárne uvedené v rozpise organizácie poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby zverejnenom na webovom sídle príslušného samosprávneho kraja podľa § 135 ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z., 3.  verejné lekárne a nemocnične lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby podľa vyhlášky MZ SR č. 22/2018 Z. z. so schváleným prevádzkovým časom zahŕňajúcim nedeľu v prípade, ak v sídle tohto pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby spôsobom uvedeným v bode 2, 4. nemocničné lekárne, 5. čerpacie stanice pohonných hmôt a palív, 6. prevádzky telekomunikačných operátorov, 7. prevádzky verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením, 8. prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb, 9. prevádzky donáškových služieb, 10. prevádzky ubytovacích zariadení, 11. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára, 12. vonkajšie športoviská, 13. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z., 14. vonkajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad,  15. vonkajšie turistické atrakcie, 16. múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.
6
 
E) S účinnosťou od 06. mája 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.  
 
F) S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú: 1. denné stacionáre, 2. zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby, 3. zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby, 4. rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby, 5. špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby, 6. domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby, 7. denné centrá (bývalé kluby dôchodcov), 8. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé detské jasle). Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.
 
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020.
 
 
O d ô v o d n e n i e
 
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, ktorého obsah je uvedený v záväznej časti tohto opatrenia. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň uložil prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby povinnosť dodržiavať protiepidemické opatrenia.
 
7
 
Vzhľadom na priaznivý stav epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zohľadnil možnosť otvorenia prevádzok v architektonických objektoch, ktoré tvoria súbor maloobchodných predajní a prevádzok poskytujúcich služby, v ktorých dochádza k prijateľnej koncentrácií ľudí a nedochádza k socializácii a to vzhľadom na dĺžku návštev, množstvo prevádzok a účel, za ktorým osoby navštevujú tieto priestory.
 
Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.
 
 
 
 
 
 
 
 
                Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.                                                                            hlavný hygienik Slovenskej republiky
 

Zoznam aktualít: