SlovenskýMagyarEnglish icon

Uznesenie vlády SR

 23.10.2020

Uznesenie vlády SR číslo 678/2020 UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č.678 z 22.októbra 2020

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Uznesenie vlády SR číslo 678/2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č.678 z 22.októbra 2020

k návrhu na rozšírenie opatrení vrámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č.227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu včasevojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu vznení neskorších predpisov vyhláseného uznesenímvlády Slovenskej republiky č.587 z 30. septembra 2020

Číslo:23046/2020

Predkladateľ:predseda vlády

Vláda

A.obmedzuje

A.1.podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákonač. 227/2002 obezpečnosti štátu včase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu anúdzového stavu vznení neskorších predpisov vúzemných obvodoch okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín aBardejov slobodu pohybu apobytu zákazom vychádzania od24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, včase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

1.cestu do azo zamestnania acestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému naúzemí Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným najviac 24hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia,

2.cestu do azo zamestnania acestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému naúzemí Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,

3.cestu vnevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov azdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky ainého drogériového tovaru, krmív aďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti odeti, zabezpečenie starostlivosti odomáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliskaacestu späť,

4.cestu vnevyhnutnom rozsahu za účelom kúpy novín alebo tlačovín, servisu telekomunikačných zariadení, cesty na poštu, do prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb, čistiarne a práčovne, autoservisu, stanice technickej kontroly, kľúčovej službyaočnej optikyosobou ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným najviac 24 hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia alebo vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,

5.cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 3pre inú osobu (susedská výpomoc)acestu späť,

6.cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebopríbuzným a cestu späť,

7.cestu na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 acestu späť,

8.cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst acestu späť,

9.cestu za účelom starostlivosti oblízku osobu alebo príbuzného, ktorý jenatakú starostlivosť odkázanýacestu späť,

10.cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu acestu zaúčelom starostlivosti ohospodárske zvieratáacestu späť,

11.cestu osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

12.cestu za účelom pobytu vprírode vextraviláne obce vrámci okresu, akjuvykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie naochorenie COVID-19 vykonaným najviac 24hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uzneseniaalebo vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,

13.cestu maloletého dieťaťa doa zozariadenia starostlivosti odeti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školypre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky acestu späť,

14.doprevádzanie maloletého dieťaťa doa zozariadenia starostlivosti odeti dotroch rokov veku, materskej školy azákladnej školypre žiakov prvého až štvrtého ročníkaza účelom plnenia povinnej školskej dochádzky acestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskejúnie naochorenie COVID-19 vykonaným najviac 24hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uzneseniaalebo vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,

15.dojazd do bydliska do 25. októbra 2020,

A.2.podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 obezpečnosti štátu včase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu anúdzového stavu vznení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky, okrem územných obvodoch okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín aBardejov slobodu pohybu apobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra , včase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

1.cestu do azo zamestnania acestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,

2.cestuvnevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov azdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky ainého drogériového tovaru, krmív aďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti odeti, zabezpečenie starostlivosti odomáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliskaacestu späť,

3.cestu vnevyhnutnom rozsahu za účelom kúpy novín alebo tlačovín, servisu telekomunikačnýchzariadení, cesty na poštu, do prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb, čistiarne a práčovne, autoservisu, stanice technickej kontroly, kľúčovej službyaočnej optiky,

4.cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (susedská výpomoc)acestu späť,

5.cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebopríbuzným a cestu späť,

6.cestu na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 acestu späť,

7.cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst acestu späť,

8.cestu za účelom starostlivosti oblízku osobu alebo príbuzného, ktorý jenatakú starostlivosť odkázanýacestu späť,

9.cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu acestu zaúčelom starostlivosti ohospodárske zvieratáacestu späť,

10.pobyt vprírode vextraviláne obce vrámci okresu, vprípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy aKošíc vextraviláne vrámci územia mesta,

11.cestu maloletého dieťaťa doazo zariadenia starostlivosti odeti do troch rokov veku,materskej školy a základnej školypre žiakov prvého až štvrtého ročníkaza účelom plnenia povinnej školskej dochádzky acestu späť,

12.doprevádzanie maloletého dieťaťa do a zozariadenia starostlivosti odeti dotroch rokov veku,materskej školy a základnej školypre žiakov prvého štvrtého ročníkaza účelom plnenia povinnej školskej dochádzky acestu späť,

13.dojazd do bydliska do 25. októbra 2020;

B.ukladá

predsedovi vlády

B.1.zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

bezodkladne

ministerke kultúry

B.2.zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasuatelevízie Slovenska a vTASR

bezodkladne

členom vlády

B.3.prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolaťzákaz podľa bodu A.1aA.2 tohto uzneseniav čo najkratšom čase

priebežne.

Vykonajú:členovia vlády

Na vedomie:prezidentka SR

predseda Národnej rady SR


Zoznam aktualít: